SAKLIG ANALYS AV SITUATIONER KRING KRÄNKNING, DISKRIMINERING, TRAKASSERIER ELLER MOBBNING


Vi erbjuder med utgångspunkt i ett arbetsrättsligt korrekt utgångsperspektiv Saklig analys av situationer kring kränkning, diskriminering, trakasserier eller mobbning. Vår metod bygger på vetenskaplig grund och har inspirerats av det som i Norge kallas Faktaundersögelse. Vi erbjuder en metod som har till syfte dels att avgöra vad som är allmänna synpunkter kring arbetsmiljön på en arbetsplats och dels vad som kan innefattas i begrepp som kränkning, trakasserad och mobbad. och om den typen av frågeställningar föreligger också en saklig analys till grund för åtgärder. I de fall det rör sig om allmänna synpunkter på arbetsmiljön rekommenderar vi istället att en bredare och mer allmänt hållen arbetsmiljöundersökning genomförs t ex via beställarens Företagshälsovård.

Vi arbetar i följande steg,

Förstudie - att analysera om det finns grund för en Saklig analys kring kränkning, diskriminering, trakasserier eller mobbning eller om det föreligger allmänna synpunkter kring arbetsmiljön.

I det fall det med fog uppfattas finnas skäl som motiverar en Särskild analys eller en anmälan om kränkning, diskriminering, trakasserier eller mobbning arbetar vi efter följande steg

1. Analys av förutsättningar för intern eller extern analys

2. Avgränsning av individer berörda av den uppkomna situationen

3. Intervjuer med berörda individer för analys av saklig upplevelse

4. Analys av den sakliga upplevelsen. Dels ur de arbetsrättsliga förväntningarna i ett anställningsavtal kopplat till emdarbetarens fem allmänna åtaganden i anställningen och arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Dels ur arbetsgivarens skyldighet att arbeta för en tillfredsställande arbetsmiljö, arbetsgivarens skyldighet att agera vid missgynnande enligt Diskrimineringslagen, arbetsgivarens skyldighet att agera enligt förordningen om Organisatorisk och social arbetsmiljö samt Diskrimineringslagen krav att agera vid trakasserier och sexuella trakasserier.

5. Muntlig återkoppling till samtliga intervjuade individer med möjlighet till kompletterande uppgifter

6. Slutsatser och rättslig genomgång av den sakliga situationen 

7. Förslag till åtgärder och handlingsplan kopplat till slutsatser

8.Muntlig och skriftlig avrapportering till beställaren av Särskild analys


Genom samarbete mellan Frick HR Consulting AB och Romeo&Julia AB, Affärsområde HR/Arbetsgivarutveckling, kan vi erbjuda två av Sveriges mest erfarna utbildare och konsulter inom arbetsrätt, Georg Frick och Per Andersson. De har tillsammans mer än femtio års erfarenhet av arbetsrättsliga problem och utmaningar. Georg är inte bara en uppskattad utbildare och konsult utan en av de mest lästa författanrna inom området arbetsrättslig litteratur. Georg och Per kan med sin gedigna praktiska erfarenhet och ett utpräglat arbetsrättsligt perspektiv ge er det stöd och den hjälp som situationer kopplade till kränkningar, trakasserier, diskriminering och mobbning på arbetsplatsen så ofta kräver.

Tveka inte!!! Kontakta Georg via georg.frick@frickhrconsulting.com eller 070-6601622 eller Per via per@romeojulia.nu eller 070-3061716. Vi ger er en första analys av ert läge och därefter en prisvärd offert!!!