LÖN OCH VERKSAMHETSUTVECKLING


Målgrupp - Första linjens chefer i kommunal verksamhetmed ansvar för lönesamtal/resultatbedömning

OMFATTNING - Fem halvdagar under 6-9 månader

MÅL OCH SYFTE - Att skapa förståelse för syftet med individuell lön, att stimulera till förbättring av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet, och att ge chefen verktyg att kunna planera, förberedda, genomföra och hålla ihop processen runt lön och verksamhetsutveckling på sin arbetsplats på ett effektivt och planerat sätt.

Dag I - Syfte och förutsättningar för individuell lön och en aktiv lönepolitik! - Vi arbetar med att skapa förståelse för den egna rollen som ägare av den årliga processen kring individuell lön på arbetsplatsen, vi går igenom varför vi har individuell lön, löneavtalets stöd för det egna arbetet och klargör skillnaden mellan individuell lön som handlar om att belöna effektivitet, produktivitet och kvalitet och aktiv lönepolitik som handlar om att behålla och rekrytera medarbetare.

Dag II - Arbetsplatsträffen som offensivt verktyg i lönebildningsprocessen - Vi sätter fokus på betydelsen och behovet av att tydliggöra arbetsgruppens gemensamma mål och uppdrag som referensram för vad som är ett mervärde i verksamheten. Vi lyfter fram arbetsplatsträffen som verktyg och går igenom förutsättningar och idéer om hur arbetsplatsträffen kan bli ett aktivt verktyg för måldialog i samband med lönebildningsprocessen. Utifrån kommunens rekommendationer kring arbetsplatsträffar får chefen en rad tips och råd för en aktivare roll runt arbetsplatsträffen.

Dag III - Uppdragsorienterade medarbetarsamtal - Vi ser över vårt förhållningssätt till medarbetarsamtal genom att dels göra en historisk återblick på verktyget och att sätter in det i dagens tillämpning kring lönebildning. Vi tittar på ett coachande förhållningssätt till medarbetarsamtalet med stöd av den s k GROW-tekniken för att få ett uppdragsfokus i samtalen, skapa större delaktighet och aktivitet hos medarbetaren och få samtalet att landa i ett resultat som bidrar till att utveckla verksamheten.

Dag IV - Samtal om lön - Vi analyserar vad som ska bedömas vid samtal om lön, arbetar med kriterier och bedömning av resultat och tränar på att genomföra enkla men tydliga samtal om lön med fokus på uppföljning av åstadkommit resultat. Vi reflekterar över hur samtalen kan delas upp i två delar, ett uppföljningssamtal och ett lönebeskedssamtal, och vi kopplar ihop även detta med kommuns utgångspunkter för samtal om lön.

Dag V - Att planera och strukturera din vardag - Vi ger dig och dina kollegor tips, råd och stöd hur du kan få din vardag enklare. Vi pratar om möteseffektivitet, hur du använder dina mail på ett bra sätt, hur du prioriterar och skapar utrymme för akuta händelser, hur du gör en bra årsplanering och hur du kan få din kalender att vara det styrverktyg för vardagen som det är tänkt. Vi garanterar en mycket praktisk inriktad utbildning.